ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงนี้ใช้บังคับระหว่าง บริษัท เมทราไบต์คลาวด์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า”บริษัท”) กับผู้ขอใช้บริการ ที่ระบุไว้ตามข้อตกลงนี้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงเเละเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้บริการไปในทางที่ผิดกฏหมายหรือขัดต่อความสงบหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมทั้งต้องไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
    1.1 เป็นแหล่งกระจายหรือเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ หนอนคอมพิวเตอร์ Spyware และ TroJan hourse หรือเป็นแหล่งในการใช้ เจาะหรือโจมตีระบบอื่นๆ

    1.2 เป็นแหล่งที่ใช้ในการ Phishing เพื่อแอบขโมยข้อมูลผู้อื่น

    1.3 ให้บริการ ดาวน์โหลด, ฝากไฟล์, ฝากรูปภาพ, แลกเปลี่ยนไฟล์, MP3, software, vdo, voice, clips music online, ISO, EXE, CD , DVD , Nero ที่ถูกต้องตามกฏหมายและผิดกฏหมายทุกประเภท ซึ่งรวมไปถึงนามสกุลอื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วย

     1.4 ให้บริการในลักษณะที่เป็น Peer to Peer BitTorrent

     1.5 ให้บริการเว็บไซต์ที่นำเสนอสิ่งผิดกฎหมาย, การพนัน, ผิดศีลธรรม หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในที่นี้รวมถึงสื่อลามกอนาจาร การทำให้ผู้อื่นเสียหาย รวมถึงการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ลักษณะ นี้ด้วย

     1.6 ให้บริการ Camfrog สำหรับเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร รวมถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่างๆ

     1.7 เป็นแหล่งเผยแพร่รูปภาพของผู้อื่น และภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการตัดต่อหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่จะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย

     1.8 เป็นแหล่งที่ใช้ในการทำ Commercial Mass E-mailing หรือ “Spamming” ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น การส่งโฆษณาไปยังอีเมล์ผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ หรือ ส่งไปยัง Newsgroups User การส่งอีเมล์โดยใช้ที่อยู่ ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่ง ข้อความซ้ำๆ เดิมๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น

     1.9 ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมายทุกประเภทรวมไปถึงนามสกุลไฟล์ อื่นๆ ที่พยายามหลบเลี่ยงด้วย การใช้อุปกรณ์ โปรแกรมหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ผลิตภัณฑ์ และการ ละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา

     1.10 เป็นแหล่งทำกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดการฝ่าฝืนกฏหมายไทย หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือทำให้เกิด ความวุ่นวายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือ สังคมทั่วไป ในทุกประเทศ

     1.11 ให้บริการจัดจำหน่าย สินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์, ละเมิดเครื่องหมายการค้า หรือละเมิดสิทธิทางปัญญาทุกชนิด

     1.12 ไม่รองรับเว็บไซต์ที่ทำการแจกหรือให้บริการ Free Hosting, Free Image Hosting, Free File Hosting, Free Blog และ Backup Server ที่ทำให้ประสิทธิภาพของ Server ลด

     1.13 เว็บไซต์ที่นำทรัพยากรของผู้ให้บริการ ไปแจกจ่ายแก่สาธารณะชนโดยทั่วไป โดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น E-mail, Web Space , Database , download, proxy , โดยจะอนุญาตให้เฉพาะกิจกรรมหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นั้นๆ โดยการตีความในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ เท่านั้น

     1.14 เว็บไซต์ซึ่งนำมาถึงความเสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ  

หากทางบริษัทตรวจพบ หรือเกิดการร้องเรียน หรือรายงานใดๆ จากผู้เสียหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกสัญญาและปิดการให้บริการทันที โดยไม่มีการคืนเงิน

2. บริษัทมีสิทธิ์ระงับการให้บริการชั่วคราวได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าในกรณีต่อไปนี้
     2.1 ผู้ใช้บริการถึงแก่ความตายหรือผู้ใช้บริการเป็นนิติบุคคลเลิกกิจการ หรือผู้ใช้บริการถูกศาลมีคำสั่งยึดหรือ อายัดทรัพย์หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

     2.2 เกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นแก่บริษัท

     2.3 ผู้ใช้บริการใช้เอกสารหรือข้อมูลปลอมในการขอใช้บริการ

     2.4 ผู้ใช้บริการใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม หรือใช้บริการขัดกับข้อตกลงการใช้บริการนี้ ทั้งนี้ไม่ว่า บริษัทจะได้แจ้งเตือนแล้วหรือไม่

     2.5 ผู้ใช้บริการใช้บริการเกินวงเงินค่าบริการที่กำหนด โดยบริษัทได้แจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าแล้วว่า ผู้ใช้บริการใกล้เต็มวงเงินตามที่ได้กำหนด

     2.6 ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการเกินกว่าวันครบกำหนดชำระหนี้ที่ระบุในใบแจ้งหนี้ สองคราวติดต่อกัน

     2.7 บริษัทพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการได้นำบริการไปใช้เพื่อแสวงหารายได้ โดยมีเจตนาไม่ชำระค่าธรรมเนียมและ ค่าบริการ

     2.8 บริษัทมีเหตุที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือแก้ไขเครือข่ายที่ใช้ในการให้บริการ

     2.9 การใช้สคริป หรือการกระทำการใด ๆ โดยที่มีการใช้งาน CPU , I/O Harddisk หรือ Memory สูงจนทำให้ระบบโดยรวมมีปัญหา ทางเราต้องขอระงับการใช้งานทันที เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อลูกค้าท่านอื่นๆ

     2.10 หากพบพฤติกรรม การติดต่อขอรับบริการ ด้วยถ้อยคำ หรือคำพูดที่ไม่สุภาพ หรือมีพฤติกรรมข่มขู่ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการให้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. ในระหว่างระงับการให้บริการชั่วคราว บริษัทมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้บริการตามข้อตกลงนี้ได้ เว้นแต่ในกรณีที่เหตุแห่งการระงับการให้บริการชั่วคราว ดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ใช้บริการ

4. กรณีที่เกิดเหตุขัดข้องหรือปัญหาจากการใช้บริการ Metrabyte Cloud ผู้ใช้บริการที่มีอำนาจติดต่อประสานงานจะต้องแจ้งให้ บริษัททราบโดยเร็ว โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ

6. บริษัทไม่รับผิดชอบ หากโปรแกรมหรือข้อมูลบนเครื่อง Server ของผู้ใช้บริการถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถูกลบ รั่วไหล หรือเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทยินดี ให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการแกะรอย ค้นหา ตามตัว ผู้ที่สร้างความเสียหายให้แก่โปรแกรมและข้อมูลของผู้ใช้บริการ

7. ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนบุคคลที่มีอำนาจติดต่อประสานงานกับทางบริษัทได้ 1 คน หากมีการเปลี่ยนแปลงบุคคล ผู้มีอำจาจติดต่อประสานงานดังกล่าว ผู้ใช้บริการ ต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที บริษัทจะไม่รับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายใด ๆ เนื่องจากบุคคลที่เคยมีอำนาจติดต่อประสานงานกับบริษัทขอใช้บริการ ในนามของ ผู้ใช้บริการก่อนที่ผู้ใช้บริการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ

8. การ Update ข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ บริษัททราบ

9. บริษัทสามารถที่จะเข้าทำการตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่ ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ใช้บริการมีการใช้งานผิดปกติ หรือ กรณีที่บริษัทเห็นสมควร บริษัทสามารถที่จะดำเนินการอย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ใช้บริการรายอื่น โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทไม่ได้

10. หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์จะใช้บริการนี้ต่อไป ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ระบุในคำ ขอใช้บริการ เมื่อครบกำหนดแล้วผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการ ต่อไป ให้ถือข้อตกลงนี้มีผลบังคับต่อไปอีกคราวละ 1 ปี

11. เนื่องจาก การทำ Phishing จะส่งผลเสียร้ายแรงต่อผู้ใช้งาน Internet จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้งานบริการ Internet Banking โดยผู้ใช้งานเหล่านี้จะถูกขโมย username และ password โดยคนทำ Phishing เพื่อไปใช้ ในทางที่ผิด ดังนั้น ในกรณีที่ทาง Metrabyte Cloud ตรวจพบว่ามี Web Hosting ใด ถูกใช้ทำ Phishing ทาง Metrabyte Cloud จะแจ้งให้ลูกค้าผู้เป็นเจ้าของ Web Hosting นั้น ดำเนินการแก้ไข ผ่านทางอีเมล และภายหลังการแจ้ง 30 นาที ถ้าลูกค้ายังดำเนินการ แก้ไข ไม่แล้วเสร็จ ทาง Metrabyte Cloud จะทำการ block IP นั้นจนกว่าจะมีการแก้ไข

12. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงนี้ตามที่สมควร

13. บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บริการสามารถให้บริการได้ ตามคุณสมบัติทั้งหมดที่กำหนดไว้ เท่านั้น ในกรณีที่ Software/Script ขัดข้อง บริษัทไม่ใช่ผู้ให้บริการด้าน Software/Script ดังนั้นสำหรับปัญหา ที่เกี่ยวกับการเขียน การใช้งานในด้านต่างๆ ของ Script โดยทั่วไปแล้วบริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามนั้น แต่จะ พยายามช่วยเหลือลูกค้าอย่างถึงที่สุด

14. อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่บริษัทจัดให้กับผู้ใช้บริการ ให้ยึดถือตามมาตรฐานของบริษัทเท่านั้น ผู้ใช้บริการจะต้องไม่แก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์ ที่เป็นส่วน ประกอบดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

15. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการสูญหายไม่ว่ากรณีใดๆ แม้ว่าบริษัทจะมีบริการ สำรองข้อมูลทุกวัน ดังนั้นผู้ใช้บริการ จึงควรมีข้อมูล สำรองไว้อย่างน้อยจำนวน 1 ชุดเสมอ

เงื่อนไขการให้บริการย้ายข้อมูลจากผู้ให้บริการรายอื่น

1. ทางเราจะทำการย้ายข้อมูลให้เฉพาะไฟล์โดยผ่านทาง ftp เท่านั้น ไม่รวมถึงดาต้าเบส mysql และ email

2. ทางเราจะทำการย้ายข้อมูลผ่านทาง direct admin control panel โดยสั่ง backup จากผู้ให้บริการเดิม และมา restore ที่ Metrabyte Cloud โดยลูกค้าต้องเตรียม user และ password เพื่อ login เข้าระบบ direct admin ของผู้ให้บริการรายเดิม

3. ทางเราจะทำการย้ายข้อมูลให้แค่ 1 ครั้งตอนเปิดการให้บริการ

4. ระบบ direct admin control panel ไม่สามารถรวม account ของแต่ละ username เข้าด้วยกันได้

เงื่อนไขการให้บริการ VPS

1. บริษัทมีหน้าที่เตรียม VPS ให้พร้อมใช้งาน เพื่อส่งมอบให้ผู้ใช้บริการในครั้งแรกที่เปิดใช้บริการเท่านั้น หลังจากส่งมอบ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้บริหาร จัดการ และดูแล VPS ด้วย ตนเอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะตอบคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ VPS เท่านั้น

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการและตรวจสอบการใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) มากผิดปกติ ซึ่งส่งผลกระทบในทางเสียหายกับ ผู้ใช้บริการรายอื่นๆ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทและผู้ใช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบในค่าใช้บริการต่างๆ ที่เกิดจากข้อตกลงนี้

3. ผู้ใช้บริการสามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่บริษัททำการ reboot และ on/off อุปกรณ์ของตนได้ โดยผู้ใช้บริการต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ พร้อมทั้งระบุหมายเลข IP และรายละเอียดของการร้องขอให้ชัดเจน บริษัทไม่สามารถทำการ reboot หรือ on/off ได้ ก่อนได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้บริการ

4. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์และทรัพยากรที่มีอยู่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ อาทิเช่น การใช้งาน CPU อย่างเกินขอบเขต หรือการใช้งานโปรแกรมใดๆ ที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อการทำงานของระบบและการกระทำอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร หากตรวจพบการกระทำดังกล่าว บริษัทจะดำเนิน การตามที่เห็นสมควร โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทไม่ได้ทั้งสิ้น และผู้ใช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบในค่าบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงนี้

5. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ บริษัท ลง Management Application เพื่อใช้ในการจัดการ และดูแลสถานภาพของเครื่อง Server

6. ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ที่บริษัทจัดให้ทุกซอฟแวร์ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท และบริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำซอฟแวร์เหล่านั้นไปจำหน่ายต่อ หรือนำไปให้ผู้อื่น ใช้ไม่ว่าซอฟแวร์นั้นจะได้รับการดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม

7. บริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่รับบริหาร จัดการ และดูแลซอฟแวร์ที่ผู้ใช้บริการนำมาติดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ และบริษัทไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่ซอฟแวร์ที่ ผู้ใช้บริการติดตั้งเพิ่มเติมนั้น ส่งผลทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำงานไม่ปกติ หรือไม่สามารถทำงานได้

8. ผู้ใช้บริการจะต้องดูแลรักษา Privileged Account เช่น Root หรือ Administrator เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการต้องบริหาร จัดการ และดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ด้วยตัวเอง บริษัทจะ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เกิดปัญหาใดๆ

9. บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บริการ ดังนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท

10. กรุณาชำระเงินก่อนวันหมดอายุการใช้งาน (ตามวันครบกำหนดในใบแจ้ง invoice ที่ระบบส่งแจ้งไป) หากครบกำหนดหมดอายุการใช้งาน VPS จะถูกปิดทันที และหากไม่มีการชำระเงินภายใน 15 วันทางเราจะขอลบข้อมูลการใช้งาน VPS ของผู้ใช้บริการทันที

เงื่อนไขการให้บริการ Dedicated

1. ผู้ใช้บริการ Dedicated หรือฝากเซิร์ฟเวอร์กับทางบริษัทฯ หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ต้องการยกเลิกบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งยกเลิกบริการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทาง E-mail ให้กับผู้ทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

2. บริษัทมีหน้าที่เตรียม Dedicated ให้พร้อมใช้งาน เพื่อส่งมอบให้ผู้ใช้บริการในครั้งแรกที่เปิดใช้บริการเท่านั้น หลังจากส่งมอบ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้บริหาร จัดการ และดูแล Dedicate ด้วย ตนเอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะตอบคำถามเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ Dedicate เท่านั้น

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการและตรวจสอบการใช้งาน ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีการรับส่งข้อมูล (Data Transfer) มากผิดปกติ ซึ่งส่งผลกระทบในทางเสียหายกับ ผู้ใช้บริการรายอื่นๆ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทและผู้ใช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบในค่าใช้บริการต่างๆ ที่เกิดจากข้อตกลงนี้

4. ผู้ใช้บริการสามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่บริษัททำการ reboot และ on/off อุปกรณ์ของตนได้ โดยผู้ใช้บริการต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัททราบ พร้อมทั้งระบุหมายเลข IP และรายละเอียดของการร้องขอให้ชัดเจน บริษัทไม่สามารถทำการ reboot หรือ on/off ได้ ก่อนได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้บริการ

5. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ บริษัท ลง Management Application เพื่อใช้ในการจัดการ และดูแลสถานภาพของเครื่อง Server

6. ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ที่บริษัทจัดให้ทุกซอฟแวร์ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท และบริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการนำซอฟแวร์เหล่านั้นไปจำหน่ายต่อ หรือนำไปให้ผู้อื่น ใช้ไม่ว่าซอฟแวร์นั้นจะได้รับการดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม

7. บริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่รับบริหาร จัดการ และดูแลซอฟแวร์ที่ผู้ใช้บริการนำมาติดตั้งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทจัดให้ และบริษัทไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่ซอฟแวร์ที่ ผู้ใช้บริการติดตั้งเพิ่มเติมนั้น ส่งผลทำให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำงานไม่ปกติ หรือไม่สามารถทำงานได้

8. ผู้ใช้บริการจะต้องดูแลรักษา Privileged Account เช่น Root หรือ Administrator เป็นต้น โดยผู้ใช้บริการต้องบริหาร จัดการ และดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ด้วยตัวเอง บริษัทจะ ไม่รับผิดชอบในกรณีที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เกิดปัญหาใดๆ

9. บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้บริการ ดังนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบคำถามในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท

10. กรุณาชำระเงินก่อนวันหมดอายุการใช้งาน (ตามวันครบกำหนดในใบแจ้ง invoice ที่ระบบส่งแจ้งไป) หากครบกำหนดหมดอายุการใช้งาน Dedicated จะถูกปิดทันที และหากไม่มีการชำระเงินภายใน 15 วันทางเราจะขอลบข้อมูลการใช้งาน Dedicated ของผู้ใช้บริการทันที

เงื่อนไขการให้บริการ Colocation

1.  ผู้ใช้บริการ Colocation หรือฝากเซิร์ฟเวอร์กับทางบริษัทฯ หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ต้องการยกเลิกบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องแจ้งยกเลิกบริการเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทาง E-mail ให้กับผู้ทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน

2. กรณีไม่มียอดค้างชำระและผู้ใช้บริการต้องนำอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ภายใน 7-14 วัน หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายไฟฟ้าและทำการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดออกไปเก็บไว้ยังพื้นที่ส่วนกลาง

3. กรณีมียอดค้างชำระ ผุ้ใช้บริการต้องชำระยอดหนี้คงค้างพร้อมทั้งนำอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ภายใน 7-14 วัน หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการจ่ายไฟฟ้าและจะทำการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดออกไปเก็บไว้ยังพื้นที่ส่วนกลาง

4. กรณีผู้ใช้บริการ Colocation แจ้งยกเลิกบริการ หรือ หมดอายุสัญญาเกิน 30 วัน หากผู้ใช้บริการไม่ดำเนินการนำอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ ทางบริษัทฯ จะทำการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทั้งหมดออกไปเก็บไว้ยังพื้นที่ส่วนกลาง และมีค่าบริการ เดือนละ 200 บาท และหากหมดอายุสัญญาเกิน 90 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในนำอุปกรณ์ทั้งหมดไปบริจาคต่อไป

5. ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายแก่ทรัพย์สินหรือข้อมูลภายในอุปกรณ์ดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น

เงื่อนไขการให้บริการ Domain

1. โดเมนเนมที่ถูกจดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้ หากผู้ใช้บริการต้องการชื่อใหม่ผู้ใช้บริการต้องชำระสำหรับค่าบริการจดโดเมนใหม่

2. หากชำระค่าบริการมาแล้ว แต่ลูกค้าส่งเอกสารไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ได้ระบุหมายเลขการสั่งซื้อหรือชื่อโดเมน หรือไม่ได้ทำการแจ้งการชำระค่าบริการเข้ามา หากเกินกำหนดชำระ 1 เดือน ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ การต่ออายุโดนเมนนั้นๆ และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีโดเมนเกิดปัญหา อ้างอิง วงจรอายุของ DOMAIN NAME

เงื่อนไขการให้บริการโฮสต์และVPS

1. กรณีชำระเงินเป็นรายปี ใช้งานไม่เกิน 30 วัน สามารถทำเรื่องคืนเงินได้จำนวนเต็ม

2. กรณีชำระเงินรายเดือน ใช้งานไม่เกิน 7 วัน สามารถทำเรื่องคืนเงินได้จำนวนเต็ม สามารถแจ้งเข้ามาทางอีเมล [email protected]

เงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติม

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ทางเราจะเก็บชื่อผู้ใช้บริการ ชื่ออีเมล เบอร์โทรศัพท์ แต่ไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้า

2. วัตถุประสงค์ของข้อมูลเพื่อที่ทางบริษัทฯ อ้างอิงในการส่งข้อมูลต่างๆ ไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

3. กรณีหากมีความประสงค์ในการแก้ไขข้อมูลต่างๆ สามารถเข้าหน้าระบบสมาชิกเพื่อเข้าไปแก้ไข https://www.metrabyte.cloud/hosting/clientarea.php

4. ทางบริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ให้ทางบริษัทอื่น