ติดต่อผู้บริหาร

ส่งข้อมูลถึงผู้บริหาร

หากท่านมีข้อร้องเรียนการให้บริการ หรือไม่พอใจในการให้บริการจากทางเจ้าหน้าที่ หรือปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข สามารถแจ้งร้องเรียนมายังผู้บริหาร โดยกรอกแบบฟอร์ม

ข้อมูลที่ท่านร้องเรียนนี้จะส่งไปยังผู้บริหารโดยตรง

หรือสามารถส่งตรงไปได้ที่ Email : [email protected]