** กรุณาแจ้ง ชื่อ, ที่อยู่, เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ในการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ให้ถูกต้องครบถ้วน ทุกครั้ง และสามารถขอแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมได้ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งโอนเงินเท่านั้น หากล่าช้ากว่านั้น ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล ทุกกรณีค่ะ **สาขาซอยหมู่บ้านเสนานิเวศน์

บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์

093-250012-6

สาขาสี่แยกวังหิน

บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์

051-3-81546-8

Promt Pay

เลขที่บัญชี 0105559155968


Choose File


ข้อมูลลำหรับใบเสร็จ/หรือใบกำกับภาษี


ข้อมูลสำหรับจัดส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีด้วยระบบ E-TAX

ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี *
การขอใบกำกับภาษี และ การหักภาษี ณ ที่จ่าย

    1. วันที่ในใบกำกับภาษี จะลงเป็นวันที่แจ้งชำระเงิน
    2. อัตราค่าบริการ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
    3. หน่วยงานเอกชนสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3% และหน่วยงานรัฐหรือสถานที่ศีกษา สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 1% (กรณีที่มียอดค่าใช้จ่ายรวมกัน 1,000 บาทขึ้นไป ก่อน VAT)
        กรณีที่ท่านมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ทาง บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จะจัดส่งใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี เป็นรูปแบบ E-TAX INVOICE ผ่าน E-mail
        หลังจากที่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ฉบับจริง) จากท่านเรียบร้อย
    4. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี บริษัท เมทราไบต์ คลาวด์ จำกัด เลขที่ 0105559155968

    ลูกค้าจะได้รับใบกำกับภาษีทางอีเมล์ ในรูปแบบไฟล์ pdf โดยทางบริษัทและทางสรรพากรจะส่งให้ อย่างละ 1 ฉบับ สำหรับข้อมูล E-Tax สามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท